Förändringar inom lön och HR 2021 - hur påverkar det er som arbetsgivare?

Lön & HR | 15.12.2020

av Azets Sverige

Ett mycket speciellt år går nu mot sitt slut och utmaningarna samhället har mött har varit många. År 2021 närmar sig och med det nya året kommer också en hel del förändringar inom områdena lön och HR. Nedan har vi samlat de förändringarna som kan komma att påverka många av Sveriges arbetsgivare.

Coronastöd

Många delar av de stödpaket som regeringen satt in i samband med coronapandemins intåg löper ut vid årsskiftet, andra fortsätter men i ändrad form. Stödet för korttidsarbete är ett stöd som upplevts som en räddning för många arbetsgivare och regeringen har nu gått ut med besked om att stödet förlängs in på 2021, dock med vissa förändringar. Läs mer om detta här.

Från och med januari 2021 är det också möjligt för arbetsgivare att söka stöd för kompetensutveckling för de medarbetare som är korttidsarbetande. Den exakta utformningen har inte beslutats men det har talats om att staten ska kunna ge stöd för upp till 60% av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som i första hand genomförs under arbetsbefriad tid. Öppningar om stöd för kompetensutveckling även på den anställdes fritid kan tyckas finnas.

När det gäller stöd för ökade sjukkostnader till följd av pandemin har det ännu inte uttalats att något sådant stöd kommer att gälla under 2021 utan detta stöd löper ut i samband med årsskiftet. Detsamma gäller även reglerna kring:

Karensavdraget - Ersättningen som den enskilde kan få från Försäkringskassan för att täcka upp för karensavdrag som arbetsgivaren gjort på lön till följd av sjukfrånvaro

Läkarintyg - Det tillfälligt slopade kravet om läkarintyg från dag 8 för rätt till sjuklön

Tillfällig föräldrapenning - Möjligheten till tillfällig föräldrapenning om förskola eller skola stängt pga pandemin. Dock är stödet för förebyggande tillfällig föräldrapenning, dvs stödet till föräldrar som behöver vara hemma med barn som har bakomliggande sjukdomar som gör att de behöver särskilt skydd för att inte insjukna i covid-19 gällande fram till 31 mars 2021.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar mellan 15 och 18 år har sedan tidigare sänkts när det kommer till lönedelar upp till 25 000 kronor, då endast ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas på de dessa 25 000 kronor. Nu ligger det dock som förslag att även avgifterna för de mellan 19 och 23 år temporärt ska bli lägre. Om förslaget går igenom kommer den tidsbegränsade ändringen gälla under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023 då arbetsgivaravgifter om 19,73% ska betalas på lönedelar upp till 25 000 kr per månad för dessa anställda.

Förmåner

Under 2021 väntar en rad förändringar som rör bilförmåner. Vissa beslut är redan fattade och vissa förslag ligger fortfarande och väntar på beslut. Regeringen har presenterat ändringarna i regelverken för att främja miljöperspektivet, men också för att minska de ekonomiska fördelarna med bil som förmån i förhållande till lön och andra typer av förmåner. Till följd av detta kan det vara bra som arbetsgivare att passa på att se över sin bilpolicy för att uppmuntra till miljövänliga alternativ som ändå tycks förbli mer förmånligt och dessutom säkerställa kontroll på totalkostnaderna. Läs mer om bilförmåner här

Ytterligare förändringar inom området förmåner:

  • Fri parkering vid arbetsplatsen - Under delar av 2020 har parkering vid arbetsplatsen varit en skattefri förmån, men i samband med årsskiftet blir det återigen en skattepliktig förmån för medarbetaren.

  • Kostförmån - Fram till 2021 har Skatteverket publicerat nya belopp för förmånsvärden vid fri kost. Från och med 2021 kommer det istället vara upp till arbetsgivaren att räkna fram denna. Förmånsvärdet för helt fri kost kommer att vara 0,52% av det aktuella prisbasbeloppet. Värderingen av enstaka fria måltider görs sedan utifrån det framräknade beloppet och motsvarar sedan 20% eller 40% av detta beroende på om det är frukost, lunch eller middag som är bekostad av arbetsgivaren.

  • Friskvårdsbidrag - Allt fler aktiviteter finns numer att hitta på Skatteverkets lista över skattefria friskvårdsaktiviteter. Denna lista har uppdaterats vid flera tillfällen på senare tid och det är sedan tidigare öppet för att exempelvis använda träningsappar inom ramen för det skattefria friskvårdsbidraget och nu tillkommer exempelvis hästkörning och individuella startavgifter.

LAS - Lagen om anställningsskydd

Att det har gjorts en så kallad LAS-utredning har nog undgått få arbetsgivare. LAS-utredningen är en del av 73-punktsprogrammet “En modernare arbetsrätt”. Utredningens uppdrag var att utarbeta författningsförslag i syfte att modernisera arbetsrätten och inkluderade att se över turordningsregler, ansvar för kompetensutveckling, förutsägbarhet i kostnader vid uppsägning och balansen i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor.

Arbetsmarknadens parter PTK och Svenskt Näringsliv kom dock med en överenskommelse efter att LO lämnat förhandlingarna och regeringen valde att ställa sig bakom denna överenskommelse istället för förslagen från LAS-utredningen. Följden av detta blir således förmodligen att det är överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter som ligger till grund för kommande remiss om inte en ny utredning initieras. 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter och ett par sådana som reviderats och varit ute på remiss är föreskrifterna om arbetsplatsens utformning samt föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering.

  • I juni 2020 beslutades föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) som träder i kraft vid årsskiftet, 1 januari 2021. Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser och tar exempelvis upp råd och krav om ventilation och inomhusklimat, belysning och personalutrymmen.

  • I december 2020 beslutades föreskrifterna om arbetsanpassning (AFS 2020:5) som börjar gälla 1 juni 2021. Föreskrifterna om arbetsanpassning riktar sig till alla arbetsgivare som har arbetstagare som utför arbete för arbetsgivares räkning i de fall där det finns behov av arbetsanpassning trots att åtgärder redan vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet. Det handlar således om behov av att anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare.

Arbetsmiljöverkets alla föreskrifter kan upplevas som svåra att navigera bland och det pågår ett arbete med att införa en ny regelstruktur för att förenkla, förtydliga och skapa bättre förutsättning för dess målgrupper att verka för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den nya regelstrukturen förväntas vara igång först 2023 med förhoppningen att det ska bli lättare att se hur reglerna hänger ihop och även öka tydlighet gällande vilka regler som gäller för vem.

Fler förändringar inom området

I samband med årsskiftet träder också en rad andra regler i kraft som kommer ha stor påverkan på vissa företag. Exempelvis beslutade riksdagen den 4 november 2020 att godkänna regeringens förslag om införande av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Detta kommer påverka företag som tar in eller anlitar utländsk arbetskraft och ställer också ökade krav på utländska arbetsgivare.

Ett par andra områden där vi ser förändringar är förlängningen av expertskatten som utökas från 3 till 5 år och som kan göra det lättare för svenska företag att locka experter, nyckelpersoner och forskare, samt det utökade FoU-avdraget för forskning och utveckling.

Azets står redo att möta det nya året tillsammans med er

Det är många förändringar som väntar det kommande året. Vi på Azets är experter inom löneadministration, HR och redovisning. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller rådgivning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.