Coronavirus och arbetsmiljöansvar

Lön & HR | 18.03.2020

av Emelie Björnefur

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ställs på sin spets av coronautbrottet

Att coronaviruset sprider ut sig över jordklotet har inte undgått någon av oss. Men vad innebär detta för ert arbetsmiljöansvar som arbetsgivare och vad innebär det slopade karensavdraget för er? Azets reder ut frågeställningar som vi möts av hos många företag.


Risken för att drabbas av coronaviruset i Sverige är enligt Folkhälsomyndigheten mycket hög och lämnar ingen oberörd, varken enskild individ eller organisation. Många arbetsplatser möts nu av medarbetare som blir smittade själva eller som har anhöriga som blivit smittade. I det fall en medarbetare är smittad av coronaviruset är det givetvis mycket viktigt att som arbetsgivare ha en dialog med den drabbade, men också att agera utifrån vad som är bäst för den specifika verksamheten. 


Arbetsgivarens ansvar

Alla arbetsgivare är i enlighet med gällande regler kring systematiskt arbetsmiljöarbete skyldiga att utvärdera rådande arbetsförhållande på arbetsplatsen. Detta ska göras metodiskt och som en del av organisationens dagliga verksamhet. Fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden är sådant som omfattas i ett företags arbetsmiljö. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att bedöma potentiella risker för att någon medarbetare kan komma att drabbas av smitta eller ohälsa på arbetsplatsen. Genom att jobba utifrån kraven som finns i regelverken kring det systematiska arbetsmiljöarbetet skapas en grund för att hantera rådande arbetsmiljöförhållanden och bygga en god arbetsmiljö.

En anställd som blivit smittad ska givetvis anmäla sig sjuk och sedan stanna hemma tills dess att den känt sig frisk i två dagar, eller längre utifrån inrådan av läkare. Som arbetsgivare är det också viktigt att omgående revidera den senaste riskbedömningen och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga smittspridning. Ur ett arbetsmiljöperspektiv har arbetsgivaren således också en skyldighet att göra en bedömning om lokalerna behöver utrymmas eller saneras för att minska eventuell sprittsmidning. 

Läs även: Korttidsarbete och varsel - vad gäller? 


Att stänga ner arbetsplatsen

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer om att företag inom vissa regioner om möjligt ska rekommendera sina medarbetare att jobba hemifrån. Även företag lokaliserade utanför dessa regioner har dock i vida omfattning skickat hem den del av personalen som kan utföra arbete från det egna hemmet. 

I de fall arbetsgivare beslutar att skicka hem personalen, trots att de står till förfogande att utföra arbete eftersom de är friska, kan inte avdrag från lön göras med hänvisning till smittskyddslagen samt övriga regleringar avseende anställningsförhållandet. Som arbetsgivare anses ni då vara vållande till att arbetstagaren förhindras utföra sitt arbete. 


Redan beviljat semester?

Smittskyddslagen reglerar enbart relationen mellan individen och det allmänna och ger inte arbetsgivaren några större rättigheter. Som arbetsgivare kan du därför inte heller kräva att en medarbetare ställer in en beviljad semester för att minska risk för spridning på arbetsplatsen vid återkomst. 

Utifrån Utrikesdepartementets avrådan från att resa utomlands kan många arbetsgivare mötas av medarbetare som å sin sida vill skjuta fram eller helt kancellera redan beviljad semester eftersom den efterlängtade resan inte blir av. Det finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att gå med på detta, men här gäller det att ha en dialog med medarbetaren och se vilka möjligheter som finns utifrån verksamhetens förutsättningar.

Sjuk eller hemma av andra skäl?

Den 11 mars beslutade regeringen att slopa karensavdraget för de som är sjuka i hopp om att det ska leda till minskad smittspridning. Beslutet gäller i ett första steg fram till 11 maj, men Finansdepartementet har informerat om att perioden kan komma att förlängas utifrån hur virusspridningen utvecklas. 

Det är staten som kommer att bekosta det slopade karensavdraget genom att betala ut sjukpenning och arbetsgivaren ska göra avdrag för karensen som vanligt. Sjukpenning ska dock endast utbetalas i de fall en medarbetare förhindras att utföra arbete till följd av sjukdom och betalas inte ut för att någon inte vill gå till jobbet pga oro eller rädsla. 

Även om en medarbetare inte är sjuk själv kan det finnas andra orsaker till varför denne ändå kan behöva stanna hemma från arbetet. Det kan då handla om att personen kan antas vara - eller har bekräftats vara - smittbärare av en samhällsfarlig sjukdom, om denne behöver vårda sjukt barn och i undantagsfall kan det även finnas skäl för ledighet (obetald) på grund av trängande familjeskäl. Ledighet på grund av trängande familjeskäl kan t ex uppstå om regeringen går vidare och beslutar att förskolor och grundskolor ska stänga och den anställde har barn som inte kan antas klara sig själv hemma även om barnet är friskt. 

Stress och oro hos medarbetare

Som arbetsgivare är det ur ett arbetsmiljöperspektiv viktigt att vara vaksam på välmående i organisationen. Stress och oro hos medarbetare är en väsentlig arbetsmiljöfaktor som arbetsgivare behöver vara lyhörd för i enlighet gällande arbetsmiljöregelverk och som därför bör ingå i riskbedömningen. 

En medarbetare kan inte kräva att få jobba hemifrån på grund av oro, men det kan vara en lösning i de fall arbetsuppgifterna möjliggör detta. Självfallet ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, men det behöver göras en egen bedömning för respektive arbetsplats eftersom det ur ett arbetsmiljöperspektiv behöver vägas in fler faktorer. Det kan innebära att arbetsgivaren kan behöva fatta mer långtgående beslut för att säkra medarbetarnas välmående. I detta är också informationen till medarbetarna essentiell och påverkar många gånger hur ansvarstagande och proaktiv arbetsgivaren upplevs.

Behöver ni som arbetsgivare stöd i vilka rättigheter och skyldigheter ni har i dessa speciella tider, eller vilka skyldigheter och rättigheter era medarbetare har, kan ni alltid vända er till Azets för stöd. Likaså kan vi hjälpa er möta era medarbetares frågeställningar gällande inverkan på lönen samt vad som gäller i förhållande till eventuell ersättning från myndigheterna.

Vi kan hjälpa er

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Emelie Björnefur

Emelie Björnefur leder förändringsarbete med fokus på kvalitet, processer och ständiga förbättringar utifrån kundens behov. Hon utbildar internt inom lön och HR-området och hjälper kunder i omställning mot ett mer digital arbetssätt.