Forskarskatt, expertskatt, expert tax relief - vad är det för något?

Lön & HR | 21.03.2022

av Katarzyna Dabrowka

Utländska medborgare med särskilt kvalificerade arbetsuppgifter eller lön över en viss nivå kan få skattelättnad beviljad av Forskarskattenämnden. Det kallas för forskarskatt, expertskatt eller expert tax relief på engelska. Här beskriver vi vad skattelättnad egentligen innebär och vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna använda sig av de förmånliga skattelättnaderna.

Bakgrund

Syftet med reglerna kring forskarskatt är att underlätta rekrytering av kvalificerad arbetskraft till Sverige för att bidra till utveckling av svenska företag. Grundförutsättningen är att det handlar om experter, forskare eller nyckelpersoner till företaget. År 2012 tillkom en förenklingsregel som innebär att villkoren för den lägre beskattningen alltid ska anses vara uppfyllda om den lön och annan ersättning som arbetstagaren får överstiger två gånger prisbasbeloppet per månad. Detta resulterar i att skattelättnaden ges utan någon prövning av den anställdes kvalifikationer.

Vad innebär forskarskatt för den anställde?

För en anställd betyder beslutet att beskattningsunderlag reduceras med 25 procent. Återstående 75 procent av tjänsteinkomster beskattas enligt vanliga svenska regler. Skattelättnaden innebär även att vissa kostnadsersättningar som arbetsgivaren står för är skattefria. Det gäller till exempel kostnader för flytt till och från Sverige, två resor per år till hemlandet för den anställde och familjemedlemmar och även avgifter för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande.

Vad innebär forskarskatt för arbetsgivare?

För arbetsgivaren innebär skattelättnaden att underlaget för arbetsgivaravgifter reduceras. Avgifter tas inte ut på 25 procent av lön och förmåner, och inte heller på kostnadsersättningarna som anses av Forskarskattenämnden vara helt skattefria för arbetstagaren med ett giltigt beslut.

Hur länge gäller beslutet?

Ett beslut om forskarskatt gäller numera under fem år räknat från arbetstagarens ankomst till Sverige. Ansökan görs hos Forskarskattenämnden antingen av en arbetsgivare eller arbetstagare senast tre månader efter att arbetet i Sverige påbörjats. Det måste alltid finnas ett positivt beslut från Forskarskattenämnden för att kunna tillämpa skattelättnad i praktiken. Det går alltså inte att beräkna skatt och sociala avgifter enligt ovan beskrivet regelverk på löner som betalas ut innan ett formellt beslut fattas av myndigheten. Har ni betalat ut lön innan beslutet fattas kan ni korrigera de tidigare inlämnade arbetsgivardeklarationerna och få tillbaka överbetalda sociala avgifter.

Det kan finnas äldre beslut på företagen som är begränsade till tre år i och med att det har kommit en lagändring 1 januari 2021. Det är viktigt att kontrollera hur länge individerna har rätt till skattelättnader.

Två ansökningskategorier och grundförutsättningar

Det finns två ansökningskategorier att välja mellan för att få skattelättnad. Den ena innebär att ansökan baseras på arbetstagarens ersättningsnivå, vilket betyder att den avtalade ersättningen ska överstiga 2 prisbasbelopp (för 2022 ska det vara ersättning som överstiger 96 600 kr). Här har arbetsuppgifter, utbildning och liknande inte någon betydelse för möjligheten att få skattelättnad.

Om ersättningen inte når upp till den angivna nivån kan Forskarskattenämnden prova beslutet på andra kriterier - alltså att arbetstagaren måste vara en expert, forskare eller annan nyckelperson i lagens mening för att få skattelättnad. Här tar man ställning till bland annat kompetenskraven för arbetet eller arbetets betydelse för företaget och arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Utöver detta är det en hel del andra formella krav som måste vara uppfyllda. Bland annat att arbetstagaren inte är en svensk medborgare och inte heller har bott eller vistats stadigvarande (i regel minst sex månader) i Sverige någon gång under de fem senaste kalenderåren. Vid ansökningstillfället ska avsikten vara att arbetstagarens vistelse i Sverige ska pågå i högst fem år. Det finns även krav för arbetsgivaren att den ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftställe här.

Har ni som arbetsgivare några frågor kring reglerna för utländsk personal? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, HR och redovisning och erbjuder rådgivning till företag som behöver hjälp.

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?
Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Katarzyna Dabrowka

Katarzyna arbetar som Lönekonsult/Expats specialist på Azets