Styrelsens ansvar - vad gäller?

Redovisning | 24.02.2020

av Azets Sverige

Alla aktiebolag ska ha en styrelse, men vilken funktion fyller den och vilka ansvarsområden har dess ledamöter? I den här artikeln går vi igenom vad som gäller.

 

Styrelsen i aktiebolag

Alla aktiebolag ska ha en styrelse enligt aktiebolagslagen (ABL). Antalet styrelseledamöter ska anges i bolagsordningen och ändringar i styrelsen registreras hos Bolagsverket. Om bolaget är ett mindre aktiebolag, är det tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns en suppleant. Om bolaget är ett publikt bolag ska styrelsen enligt lagen bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens roll varierar mycket beroende på företagets storlek och regleras i ABL 8 kapitlet.

I denna artikel fokuserar vi på mindre styrelser.

För många mindre företag är det den närmaste familjen som sitter i styrelsen och då i många fall enbart med funktionen att uppfylla lagens krav.  Men oavsett företagets storlek är det viktigt med kompetenta och engagerade styrelsemedlemmar.

Styrelsen tillsätts eller avsätts av bolagsstämman som är aktieägarnas forum och bolagets högsta beslutande organ. Det är på årsstämman som styrelsen utses och denna stämma hålls i samband med godkännandet av årsredovisningen. I en kommande artikel kommer vi berätta mer om bolagsstämmans och aktieägarnas ansvar och befogenheter.

 

Kontroll på den ekonomiska situationen

Styrelsens huvuduppgifter är att svara för bolagets organisation och förvaltning. Det innebär att de ska hålla koll på bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad på ett bra sätt. Det innebär att bokföringen, bolagets pengar och andra tillgångar samt bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta kan man läsa mer om i ABL 8 kap. § 4. Styrelsen ska leda bolagets affärsverksamhet på ett så ekonomiskt bra sätt som möjligt.

 

Underlag för kloka ekonomiska beslut

Styrelsen är även en kontrollfunktion. Kontrollen innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter och följa upp bolagets ställning och resultat samt dess utveckling månad för månad. Styrelsen ansvarar för att information och rapporter från bolaget är korrekta. Ofta är den ekonomiska rapporteringen delegerad till en redovisningsexpert och då tar den personen fram en avstämd och analyserad rapport som lämnas till bolagets styrelse, för att de ska kunna fatta kloka ekonomiska beslut.  Det är viktigt med en löpande dialog mellan konsult och företagsledning så att de frågor som eventuellt finns besvaras för att ge bästa möjliga rättvisande bild. 

Om bolaget har utsett en VD så ska VD lämna en sådan rapport till styrelsen. Om bolaget har en revisor så kan även revisorn på uppdrag av aktieägarna granska styrelsens utförande av sina uppgifter.


Ansvar för bolaget

Styrelsen är även ansvarig för att årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket är korrekt och ger en rättvisande bild av bolaget och dess räkenskaper. Det är viktigt eftersom årsredovisningen är en offentlig handling som banker och leverantörer regelbundet tar del av för att få information om bolagets utveckling. Om årsredovisningar inte lämnas in kan styrelseledamöter enligt årsredovisningslagen (ÅRL) bli personligt ansvariga för alla bolagets förpliktelser. Det gäller även om bolaget inte är i kontrollbalansräkningsläge, dvs att bolagets egna kapital helt eller delvis är förbrukat. Då inträder skyddsregler för aktiekapitalet som kan leda till personligt ansvar för styrelseledamöterna om de inte gjort det som krävs enligt reglerna i ÅRL.

Styrelsen ansvarar för att skatter betalas in i tid. Om skatterna inte betalas i tid kan styrelseledamöterna enligt skatteförfarandelagen bli personligt betalningsansvariga för skulder till Skatteverket.


Styrelseordförandens roll

I en styrelse som har mer än en ledamot ska en av dem utses till ordförande. Ordförandens roll är att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör uppgifterna enligt ovan. Ordföranden ska även se till att styrelsesammanträden hålls när det behövs och att styrelsen är beslutför. Styrelsens beslut fattas genom majoritetsbeslut.  Om det inte går att få ett majoritetsbeslut har styrelsens ordförande utslagsröst.


Vem får sitta i styrelsen?

En styrelseledamot ska vara en myndig fysisk person som inte är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Det finns inget som säger att en aktieägare inte även kan vara en styrelseledamot, något som tvärtom är mycket vanligt i små företag. En juridisk person, det vill säga ett annat företag, kan dock inte vara styrelseledamot. En styrelseledamot kan avgå i förtid och det anmäls då till Bolagsverket.

Vi hoppas att era frågetecken kring styrelsens roll och ansvar blivit utredda. Tveka inte att kontakta oss på Azets för bästa möjliga rådgivning kring dessa frågor! Vi bistår ofta våra kunders styrelser med beslutsunderlag, årsredovisning, styrelseprotokoll och andra tjänster.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

FAQ - Vanliga frågor

Vad förväntas av en styrelse?

Styrelsen har ansvar för att årsredovisningen ger en korrekt bild av bolaget och att den lämnas till bolagsverket. Vidare har styrelsen även ansvar för bolaget i helhet och ska genomföra kontroller och rapporter för att uppskatta bolagets ställning, resultat och utveckling.

Vad gör en styrelse?

Styrelsen håller koll på bolagets ekonomiska situation genom rapporter. De har även ansvar för årsredovisningen samt att skatter betalas in i tid.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.