Kontrollbalansräkningen skyddar styrelsens ledamöter

Redovisning | 23.06.2020

av Ingrid Palm

Har ni ekonomiska utmaningar? En kontrollbalansräkning är ett sätt att skydda aktiebolagets kapital om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande till kostnader. I den här artikeln berättar vi mer om vad kontrollbalansräkning är och varför den behövs.


Så fort det uppstår en misstanke om att aktiebolagets egna kapital är förbrukat till mer än 50 % är det styrelsens ansvar att snarast upprätta en kontrollbalansräkning. Det är viktigt att upprätta kontrollbalansräkningar för att skydda styrelsens ledamöter mot framtida risker eftersom de kan bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder.

Hur upprättas en kontrollbalansräkning?

Vid upprättning av en kontrollbalansräkning utgår ni från den senaste lämnade och avstämda månadsrapporten. Därefter justerar ni om bolaget har dolda tillgångar som kan realiseras eller om värderingen av balansposter på tillgångssidan är högre än bokfört värde. En omvärdering kan vara en byggnad som har ett högre marknadsvärde än bokfört värde. Bolaget kan även ha övervärde i aktiedepå eller annan finansiell tillgång som kan skrivas upp. Detta är exempel på uppskrivningar som kan ske i en kontrollbalansräkning, men som inte får bokföras i den vanliga redovisningen.

Bolaget bör även göra en genomgång av övriga fordringar i bolaget. Om ni inte anser att bolaget kommer att få in 100 % av till exempel kundfordringar ska reservering av osäkra fordringar göras i kontrollbalansräkningen. Genomgång av fordringar och skulder ska vara korrekt redovisade i senaste avstämda månadsrapporten.

Beträffande skulderna bör ni se till att alla leverantörsskulder finns upptagna. Det kan finnas kreditfakturor som inte är nyttjade och då bör ni dra dessa vid betalning. Bolaget kan även be om anstånd avseende betalningar till leverantörer och skatteverket.

Lästips: Att tänka på vad gäller bolagsstämma


Regeringens krispaket med anledning av coronapandemin

På grund av rådande omständigheter under coronapandemin har bolagen nu även möjlighet att begära anstånd med betalning av skatter hos Skatteverket. Återbetalningen blir bara fördröjd så kom ihåg att skulden till Skatteverket är kvar och bolaget betalar även en ränta och avgift på beloppet som bolaget får anstånd med.

När det gäller personal finns det två alternativ nu i coronatider. Den ena gäller sociala avgifter på lön som kan minskas för högst 30 anställda och med en bruttolön på max 25 000 kr per månad. På den personalgruppen betalar bolaget 10,21% i sociala avgifter istället för 31,42%.

Den andra åtgärden som bolaget kan göra avseende personal är att korttidspermittera medarbetare. Viktigt att tänka på är att personalen inte får vara korttidspermitterad för den tid de har semester.


Läs mer om korttidspermittering här


Vad händer när bolaget upprättat kontrollbalansräkningen?

När kontrollbalansräkningen är klar ska den granskas av bolagets revisorer. Om bolaget inte har revisor gäller följande: Om kontrollbalansräkningen visar att halva aktiekapitalet fortfarande är förbrukat ska frågan om bolagets likvidation skickas till styrelsen och en första kontrollstämma. Vid kontrollstämma 1 kan bolaget välja mellan att besluta om likvidation eller att skicka frågan till ny stämma inom åtta månader. Om aktiekapitalet inte är återställt vid den senare andra kontrollstämman ska styrelsen ansöka om att bolaget ska träda i likvidation. (ABL 25 kap § 13-20).

Om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning i tid inträffar personligt betalningsansvar för alla bolagets förpliktelser och skatter till Skatteverket och det kan bli mycket kostsamt. Det är viktigt att ta alla indikationer på att aktiekapitalet börjar naggas i kanten på allvar och att snabbt undersöka vad som kan göras åt situationen.

I dagens speciella coronasituation kommer eventuellt en mildare bedömning ske från Skatteverket om bolaget skickat in anståndsansökan för skulder. Men om inga avvecklingsåtgärder vidtagits från bolagets sida vid kvarvarande likviditetsbrist kommer Skatteverket ansöka att styrelsen blir solidariskt ansvariga för skulder som bolaget har till Skatteverket.

Hur täcka underskott?

Vad kan bolagets ägare kan göra vid fortsatta underskott? Ni kan exempelvis lämna ett aktieägartillskott som kan vara villkorligt eller ovillkorligt. Ett villkorligt aktieägartillskott innebär att bolaget återbetalar tillskottet så snart som det egna kapitalet är återställt. Om bolaget ingår i en koncern och det finns skulder och fordringar mellan bolagen kan ni även skriva ned skulder, till exempel leverantörsskulder inom koncernen. Ett moderbolag kan även lämna en kapitaltäckningsgaranti. Mer om detta i en senare artikel.

Ofta kommer det många frågor om regelverket för stämmor och formalia enligt aktiebolagslagen och vi på Azets hjälper ofta våra kunder med att förtydliga regelverket. Om något är oklart kontakta oss så att inga onödiga fel drabbar styrelsen avseende lagkrav vid underskott.

Kontakta oss

post author

Om författaren Ingrid Palm

Ingrid arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och senior rådgivare inom Business Advisory.