Omställningsstöd vid minskad omsättning

Redovisning | 26.05.2020

av Johan Nilsson

För att ytterligare lindra coronapandemins konsekvenser för företag i Sverige har regeringen lagt fram ett förslag på omställningsstöd. Syftet är att hjälpa företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företagen att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är riktat till företag som har tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020.

Förslaget innebär ett stöd för att täcka ett företags fasta kostnader exkl lönekostnader i de fall omsättningen har sjunkit på grund av coronaviruset. Med fasta kostnader avses bland annat kostnader för hyra och leasing, värdeminskning på anläggningstillgångar, franchiseavgifter, räntor och försäkringar. Det är dock inte okomplicerat att bestämma vad som räknas som en fast kostnad. Värt att nämna är att en fast kostnad som inte ger rätt till stöd är en kostnad som motsvaras av en intäkt i ett annat koncernföretag.

Storleken på stödet beror på hur mycket omsättningen har minskat och ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, multiplicerat med företagets fasta kostnader för mars och april 2020.

Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är registrerade för F-skatt och en förutsättning för att omställningsstöd ska beviljas är att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Under mars och april i år måste omsättningen ha understigit 70% av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019. Maxbelopp för stödet är 150 miljoner kronor per företag. 

Stöd får inte lämnas om företaget vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud, är på obestånd eller föremål för företagsrekonstruktion. Vidare krävs att företaget inte verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021. Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor.

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet betalas ut genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision, och särskilda straffbestämmelser införs.

Förslaget är ute på remiss. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 maj 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. 

Ta gärna kontakt med oss på Azets om ni vill ha hjälp med ansökningsprocessen eller om ni har några frågor kring regelverket.


Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 

post author

Om författaren Johan Nilsson

Skatteexpert och senior redovisningskonsult