Dags att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket

Redovisning | 26.09.2017

av Patric Ljungberg

En verklig huvudman är den som ytterst äger/kontrollerar ett företag. Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar verksamma i Sverige måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket innan 1 februari 2018. Nya företag måste registrera verklig huvudman inom 4 veckor. Registreringen görs av behörig företrädare för företaget eller ett ombud.

Alla med en svensk e-legitimation kan från 1 september logga in på bolagsverket.se och registrera verklig huvudman. Det är den juridiska personen som är ansvarig för registreringen men den som signerar med sin e-legitimation är givetvis ansvarig för att uppgifterna är korrekta. Med sin e-legitimation kan man även logga in och kontrollera verklig huvudman för andra företag, vilket kan vara av värde inte bara när man ska följa Penningtvättlagen utan även i andra sammanhang. Registreringen ersätter inte kravet på aktiebok.

Med verklig huvudman avses:

1. En fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller
2. En fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon:

1. På grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,
2. Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
3. På grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll.

Om en fysisk person har kontrollen över ett aktiebolag som i sin tur har kontrollen över ett antal dotterbolag så är den fysiska personen verklig huvudman i alla bolagen. Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Det kan uppstå situationer då ett bolag inte har någon verklig huvudman och då ska detta registreras.

I den nya lagen finns särskilda regler för ideella föreningar, juridiska personer med hemvist inom EES, stiftelser, truster med flera och där finns även undantag för exempelvis kommunala bolag och börsbolag.

Anmälan ska innehålla:

  • Organisationsnummer.
  • Företagsnamn.
  • Namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen.
  • Arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget.
  • Omfattningen av kontrollen, i procent.
  • Uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.

Om uppgifterna ändras ska aktiebolaget göra en ny utredning och en ny anmälan. Om du väljer att anlita ett ombud från Azets för att sköta registreringen så tar vi fram en fullmakt och hjälper till med utredningen.

post author

Om författaren Patric Ljungberg

Patric Ljungberg är auktoriserad redovisningskonsult och har varit verksam på företaget sedan 2008 som expert inom redovisning, skatt, associationsrätt och internationella frågor. Patric är civilekonom med ett förflutet som auktoriserad revisor, Vd och ekonomichef. Utöver stöd direkt till Azets kunder så arbetar Patric som handledare, lärare och stöd till övriga Azets konsulter.