Anlitar du utländska företag som utför tjänster i Sverige? Säkerställ att de är registrerade för F-skatt

Redovisning | 22.03.2021

av Leif Knutas

Om ni anlitar ett utländskt företag som utför tjänster i Sverige eller som har anställda i Sverige gäller nya regler from januari 2021. Om det utländska företaget inte är registrerat för F-skatt i Sverige måste ni göra skatteavdrag med 30% på fakturabeloppet. Läs mer här vad som gäller.

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige. Reglerna innebär att svenska utbetalare är skyldiga att innehålla skatt (30%) för all ersättning för arbete som utförts i Sverige, om mottagaren inte är registrerad för F-skatt i Sverige. Full betalning för faktura där upplysning saknas om F-skatteregistrering kommer därmed inte att kunna utföras.

Registrering för F-skatt

För att undvika missförstånd och andra olägenheter för er och era leverantörer föreslår vi i samband med detta att ni uppmanar alla era leverantörer som kan komma ifråga att registrera sig för F-skatt i Sverige. För upplysning om hur man registrerar sig för F-skatt finns information och blankett på Skatteverkets hemsida. Blanketten som skall användas för svenska bolag heter SKV 4620 eller för utländska företag SKV 4632.

Krav ni bör ställa på fakturan

Nedanstående detaljer föreslår vi att ni ber leverantörerna ange på fakturan

  • Uppgift om F-skatteregistrering i Sverige (ex Registrerad för F-skatt i Sverige)
  • Registreringsnummer som är kopplat till F-skatteregistrering
  • Specifikation av utfört arbete inklusive vilken typ av arbete som utförts samt om möjligt antal nedlagda timmar och pris per timme
  • Specifikation av material eller andra insatsvaror som ingår i faktureringen

Vad händer om inte uppgift om F-skatteregistrering anges på fakturan

Som anges ovan är den som betalar fakturan skyldig att innehålla motsvarande 30% av den del av fakturabeloppet som avser arbete utfört i Sverige i de fall leverantören inte är F-skatteregistrerad i Sverige. Betalning för hela fakturabeloppet kommer därför inte att kunna göras. För att undvika detta måste alltså den utländska leverantören registrera sig för F-skatt.

Företaget som anlitat den utländska leverantören skall sedan rapportera in den avdragna skatten via AGI. Det innebär alltså även att man måste vara registrerad som arbetsgivare i Sverige.

Utländskt företag som får ersättning för arbete i Sverige

Nedanstående regler gäller för utländska företag som får ersättning för arbete som utförs i Sverige.

Vad är nytt?

Tidigare har svenska företag som betalar ut ersättning för arbete till ett utländskt företag enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag från ersättningen om:

  • Det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige, samt om
  • Det utländska företaget saknar ett godkännande för F-skatt i Sverige.

Från och med den 1 januari 2021 måste svenska utbetalare göra skatteavdrag oavsett om det utländska företaget har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Det som avgör skatteavdraget blir istället var arbetet har utförts. Det svenska företaget ska bara göra 30% skatteavdrag på löner och annan ersättning om arbetet utförs i Sverige, eller utomlands men inom ramen för verksamheten i Sverige.

Utländsk arbetsgivare som har anställda som arbetar i Sverige

Dessa regler gäller för företag som drivs utanför Sverige men har anställda som arbetar i Sverige.

Vad är nytt?

Tidigare regelverk innebar att arbetstagare som var inhyrda från ett utländskt företag som saknade fast driftställe i Sverige var undantagna från beskattning i Sverige (där vistelsen i Sverige inte översteg 183 dagar under en tolvmånadersperiod). 

De nya reglerna från den 1 januari kring ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige, även blir skattskyldiga i Sverige.

Det företag som betalar den anställdes lön anses inte nödvändigtvis vara arbetsgivaren. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och var, är snarare vem denne utför arbetet för.

Det finns dock ett undantag för beskattning för personer som arbetat högst 15 dagar i följd och arbetet inte överstiger total 45 dagar under ett helt kalenderår. Överskrids gränsen om 45 dagar ska beskattning ske för de överskridande dagarna.

Det utländska företaget som är den formella arbetsgivaren måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige med preliminärskatt om 30% samt eventuellt betala sociala avgifter.

Registrering hos Skatteverket

Utländska arbetsgivare som ska göra skatteavdrag måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige. Registrering sker hos Skatteverket på blankett SKV 4632

Berörs ert företag av det nya reglerna erbjuder Azets rådgivning kring detta samt hjälp med registrering hos Skatteverket.

Kontakta oss

FAQ - Vanliga frågor

Måste utländska företag ha F-skatt?

Utländska företag är skyldiga att betala skatt i Sverige om de har verksamhet i landet. Det är därför rekommenderat att dessa företag registrerar sig för f-skatt. Utländska företag som har anställda i Sverige eller får ersättning för arbete i Sverige måste göra ett skatteavdrag på 30% om de inte är registrerade för f-skatt.

När ska utländska företag betala skatt i Sverige?

Utländska företag ska betala skatt i Sverige när de har anställda som arbetar i eller får ersättning för arbete i Sverige.

Vilka behöver inte F-skatt?

Företag eller personer som är försatta i konkurs kan inte godkännas för f-skatt.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting