Coronastöd 2021 - en uppdatering om läget

26.10.2020

av Emelie Björnefur

Många svenska företag har under 2020 tagit del av olika stödinsatser för att möta de negativa ekonomiska effekterna av coronapandemin. Inför 2021 är det många arbetsgivare som undrar vilka av dessa stöd som kommer att finnas kvar. Här är en uppdatering om läget just nu.

Korttidsarbete har under året införts på många arbetsplatser och även företag som inte behövt nyttja det stödet har kunnat ta del av stöd som sänkta sociala avgifter och täckta sjuklönekostnader. När vi blickar mot 2021 finns få av de insatser som varit aktuella under 2020 kvar, åtminstone i den form vi hitintill sett. I den budgetproposition som regeringen lämnade till riksdagen kan det dock utläsas en del satsningar som är riktade just mot arbetsgivare. 

Kompetensutveckling

Stort fokus för 2021 ligger på kompetensutveckling och satsningar inom arbetsmarknadsutbildningar. För att som arbetsgivare kunna ta del av stödet krävs det dock att korttidsarbete är aktuellt på arbetsplatsen och det är för medarbetare som kompetensutvecklas under den arbetsbefriade tiden som stöd kan utbetalas. Det exakta takbeloppet för stödet per individ är ännu inte kommunicerat, men stödet anges kunna vara 60% av kostnaden för kompetensinsatsen. Eftersom stödet är aktuellt först från årsskiftet och villkorat till företag med korttidsarbete, uttrycker det en tydlig förväntan på att många arbetsplatser kommer att tillämpa korttidsarbete även efter 2020. 

Korttidsarbete

Under 2020 har särskilda regler för korttidsarbete gällt. Om inget annat kommuniceras framöver torde reglerna gå tillbaka att till att gälla enligt dess ursprungliga form men detta har inte kommunicerats tydligt från regeringens sida ännu. Bland annat går det att läsa på Tillväxtverkets hemsida att de särskilda reglerna för korttidsarbete har gällt under 2020 samt att förutsättningarna kan komma att ändras från 2021-01-01. En ändring till de ordinarie reglerna om korttidsarbete medför att staten inte längre kommer bära lika stor del av kostnaden. Statens andel minskar från tre fjärdedelar till en tredjedel, vilket innebär att ersättningsnivån på 98,6% ändras till ca 43% av underlaget.

Löneminskningen för den anställde skulle också bli betydligt större än vad vi sett under årets permitteringar. Rent praktiskt skulle detta också innebära att nya avtal gällande korttidsarbete kommer att behöva ingås mellan arbetsmarknadens parter. 

Tabellerna nedan visualiserar hur förändringarna slår för de olika parterna som är med och bär kostnaderna för korttidsarbetet.

Korttidsarbete-tabell-2020.jpg

Korttidsarbete-tabell-2021.jpg

Ytterligare förändringar är att vissa grupper som har inkluderats i stödet under 2020 inte längre kan ta del av stödet för korttidsarbete från årsskiftet. Det rör sig om verksamheter som huvudsakligen finansieras av allmänna medel, uppsagd personal samt arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. 

Sjuklönekostnader och sjukförsäkring

Enligt gällande beslut har insatser kring sjukförsäkringen förlängts till 31 december 2020. Det gäller ersättning till den anställde för karensavdrag, ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna, kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala samt uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall. Även möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning ingår i beslutet. Regeringen uttrycker dock att det gjorts avsättningar motsvarande 3,9 miljarder kronor för åtgärderna 2020 och 4,6 miljarder kronor för åtgärderna under 2021, vilket antyder att stöden skulle kunna komma att förlängas även om det inte är tydligt om de då kommer kvarstå i samma form.

A-kassa

Många individer i Sverige har förlorat sina jobb under året och ytterligare många medarbetare är varslade. Nivåerna i A-kassan har höjts i samband med coronapandemin och denna höjning föreslås ligga kvar till utgången av 2022. Även kvalifikationskraven har mildrats och dessa föreslås också kvarstå för att fler ska kunna ta del av stödet. Ambitionen är även att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras och att detta då ska göras till 2023. 

Oavsett hur ert företag har påverkats under coronakrisen är det bra att hålla sig uppdaterad på de lagförändringar, stödpaket och insatser som görs från regeringens håll. Känner du som arbetsgivare att du behöver stöd i dessa frågor? Vi på Azets kan hjälpa er!

Kontakta oss

post author

Om författaren Emelie Björnefur

Emelie Björnefur leder förändringsarbete med fokus på kvalitet, processer och ständiga förbättringar utifrån kundens behov. Hon utbildar internt inom lön och HR-området och hjälper kunder i omställning mot ett mer digital arbetssätt.