bokföringsguide - bokföra själv
 
 
 

Den perfekta guiden för att bokföra själv

Ladda ner guiden "15 saker du bör kunna för att sköta bokföringen själv" så du alltid har den med dig.

Ladda ner guiden

 

För dig som funderar på om du klarar att bokföra själv, har vi sammanställt vad som är bra att känna till. Ofta kan det låta väldigt enkelt, som att det räcker med att köpa ett bokföringsprogram och att resten löser sig själv, men det finns fler saker att tänka på än så. Du behöver inte ha en utbildning inom redovisning för att klara av bokföringen men det är bra att ha ett intresse, grundläggande kunskaper och en realistisk syn på hur mycket tid som krävs.

1. Kontering
Detta innebär att du behöver förse verifikationer med värde för konto och kostnadsställe – vilket konto i kontoplanen ska en verifikation bokföras på? Vissa bokföringsprogram har automatisk bokföring, men du bör ändå veta detta exempelvis för att kunna kvalitetsgranska.

2. Hantera moms
Du behöver ha koll på olika skattesatser som gäller för varor och tjänster, vilken avdragsrätt som gäller för olika utgifter samt hur olika inköp hanteras när det kommer till moms.

3. Hantering av utlägg
Du ska kunna avgöra om exempelvis en representationskostnad är avdragsgill.

4. Hantera inventarier
Bestäm när inköp av stora maskiner och utrustning ska skrivas av eller bokföras som en kostnad. Du behöver också ha koll på skillnad mellan materiella och immateriella tillgångar samt om inköpta utrustningar ska klassas som inventarier över huvud taget eller om det helt enkelt är ett vanligt inköp.

5. Hantera lön och ersättningar
Du behöver veta hur du hanterar arbetsgivaravgifter, skatt och kontrolluppgifter.

6. Förståelse för kund- och leverantörsreskontra
Du ska kunna bokföra dessa typer av affärshändelser korrekt baserat på om du använder fakturerings- eller kontantmetoden.

7. Stämma av samtliga balansposter
Du ska kunna stämma av balansposterna i din bokföring dvs. tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet.

8. Analysera resultaträkningen
Det är viktigt att kunna analysera resultatets utveckling- hur ser utvecklingen ut när det kommer till kostnader och vinster?

9. Sammanställa finansiella rapporter
Det är bra att ta fram rapporter, t.ex. månadsvis, för att få en överblick över den finansiella situationen i företaget.

10. Göra avstämningar
Du ska veta hur du kontrollerar de bokförda uppgifterna mot faktiska värden. På så sätt kan du avgöra att bokföringen är korrekt.

11. Hantera periodiseringar
Du behöver veta hur du fördelar inkomster och utgifter som tillhör ett annat räkenskapsår än det räkenskapsår då affärshändelsen uppstod.

12. Rättelser av bokföringsposter
Ibland behöver redan bokförda poster korrigeras och då behöver du ha koll på hur man gör detta på rätt sätt.

13. Sammanställa legala dokument till Skatteverket
Du behöver känna till deadlines för bl.a. moms- och arbetsgivardeklaration, periodisk sammanställning och preliminär inkomstskatt, samt veta hur du fyller i och skickar in dessa dokument till Skatteverket.

14. Hålla koll på lagar och regler
Varje år är det nästan alltid nya lagar och regler som träder i kraft och som har påverkan på företag. Ändringarna kan också innebära att bokföringen behöver ske annorlunda, detta behöver du hålla dig uppdaterad på.

15. Använda bokföringsprogram
Du ska kunna lägga in dina affärshändelser i ett bokföringsprogram och kunna göra de ändringar, analyser och rapporteringar du önskar med hjälp av systemet.

 

Har du tillräckligt med tid och kunskap för att bokföra själv?
Skulle du inse att du inte har tid att ta hand om allting själv finns vi på Azets till hands. Vi är experter på ekonomi och erbjuder redovisningshjälp samt bokföringsprogram till fasta priser där du kan välja om du vill bokföra själv eller inte.

Kontakta oss

kontakta oss om bokföringsguide bokföra själv

 

 

bokföringsguide - bokföra själv kvinna

Varför ska du bokföra? 

I Sverige är de flesta företag bokföringsskyldiga. Detta innebär att de affärshändelser som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Har företaget exempelvis sålt något och därmed fått en inkomst eller har något köpts in till företaget så att det uppstått en utgift? I sådant fall ska dessa händelser ingå i er bokföring. Följande gäller enligt bokföringsskyldigheten:

  • Alla affärshändelser ska bokföras på ett sådant sätt att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok).
  • Varje bokföringspost ska grundas på ett skriftligt underlag, även kallad verifikation.
  • All information som du bokfört ska sparas inom Sverige, tryggt och i ordning, i 7 år.
  • Årsbokslut eller årsredovisning måste upprättas i de flesta fall.

Förutom de krav som finns på att bokföra räkenskaperna, är bokföringen till för dig och för att du ska kunna följa upp företagets utveckling och kunna styra verksamheten mot de mål du satt. Redovisningen ger nämligen en överblick över den finansiella situationen och hur pengar gått in och ut i företaget. Att ha uppdaterad bokföring är också viktigt i kommunikation med ett antal externa parter exempelvis:

  • Leverantörer – exv. om du vill ha förlängd kredittid
  • Andra finansiärer – exv. om du vill ta lån och behöver göra en kreditcheck.
  • Skatteverket – exv. när du ska göra skatte- och inkomstdeklarationen.

Tips!

Även om det teoretiskt sätt går att samla ihop alla affärshändelser och bokföra dessa en gång per månad (förutom för kontanta affärshändelser) rekommenderar vi att avsätta lite tid till att bokföra så snart en affärshändelse uppstått. Dels är detta god redovisningssed och dels får du alltid en aktuell överblick över företagets resultat. Det underlättar också när du ska hålla ordning på vad varje verifikation avsåg och se till så att de hamnar i ordning.

När ska du bokföra?*

Bokföring av affärshändelser ska göras kontinuerligt med utgångspunkt i att bokföringen ska ske i anslutning till att en affärshändelse har uppstått. Alla händelser som avser kontanta in- eller utbetalningar ska bokföras senast nästa arbetsdag och övriga händelser ska bokföras så snart som möjligt, högst 50 dagar efter den månad som affärshändelsen skedde.

In- och utgående fakturor bokförs olika beroende på om företaget följer fakturerings- eller kontantmetoden. Det viktigaste gällande när du bokför en affärshändelse, är att den ska bokföras i rätt redovisningsperiod, vilket oftast är en månad.

Löpande bokföring görs under hela ditt räkenskapsår och när
räkenskapsåret är slut ska ett årsbokslut upprättas, detta består av en
resultat- och balansräkning och tilläggsupplysningar.

 

 

 

bokföringsguide - man bokföra själv

Ett räkenskapsår omfattar oftast 12 månader. Antingen följer räkenskapsåret ett kalenderår eller så är det brutet och börjar den första dagen vilken månad som helst på året och slutar det sista dagen i en kalendermånad (exempelvis 1 maj-30 april). Beroende på vilken bolagsform du har, kan du vara skyldig att ha ett visst räkenskapsår, följande gäller:

Bolagsformer som måste ha kalenderår som räkenskapsår:
• Enskilda näringsidkare
• Handelsbolag där fysisk person beskattas för bolagets inkomst
• Samfällighetsförvaltande juridiska personer

Bolagsformer som får ha brutet räkenskapsår:
• Aktiebolag
• Ideella och ekonomiska föreningar
• Handelsbolag med juridiska ägare

*Det finns en mängd andra aktiviteter, lagar, bestämmelser och rekommendationer som gäller för andra bolagsstorlekar och bolagstyper än de som vi nämnt här

Ladda ned vår guide "15 saker varje företagare bör kunna för att sköta bokföringen själv."

Bokföring behöver inte vara svårt. Vår guide förklarar 15 grundläggande saker varje företagare bör kunna för att sköta bokföringen själv. Hämta guiden helt kostnadsfritt här.

Hämta guide

bokföringsguide - bokföra själv

Sammanfattning

Vad är bokföring?

Bokföring är ett löpande arbete med att registrera och presentera affärshändelser som uppstått för ett företag under dess räkenskapsår. I bokföringen presenteras till exempel företagets inkomster och utlägg.

När ska man bokföra?

Man ska bokföra kontinuerligt under året. När en affärshändelse uppstår för företaget ska denna bokföras inom 50 dagar. Bokföringen av fakturor beror på om företaget följer fakturerings- eller kontantmetoden.

Vad kräver lagen om bokföring?

De flesta företag i Sverige är bokföringsskyldiga. Alla affärshändelser ska presenteras i registreringsordning och systematisk ordning i bokföringen. All information i bokföringen ska ha tillhörande verifikation (skriftligt underlag) och sparas inom Sverige i 7 år. Årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas.

Hur ska man bokföra?

Det är tillåtet att bokföra för hand, och då rekommenderas särskilda dagboksblad. Det inte tillåtet att bokföra i kalkylprogram såsom Excel. Bokföring urförd på detta sätt kommer inte godkännas, istället ska man använda bokföringsprogram som tagit fram specifikt för bokföring.

Är det svårt att bokföra själv?

Utan tidigare erfarenhet av att bokföra själv kan det visa sig vara en utmaning för många. Men det är fullt möjligt. Till din hjälp finns det flera bokföringsprogram samt denna smarta guide. Ladda ner den så har du den alltid tillgänglig.