Årsredovisningsguide
 
 
 

Årsredovisningsguide - steg för steg

Ladda ner guiden "Så gör du din årsredovisning steg för steg" så har du alltid den med dig.

Ladda ner guiden

Allt du behöver veta

Varje år måste alla aktiebolag göra en sammanställning av bolagets ekonomi från föregående år. Detta görs i form av en årsredovisning som skickas in till Bolagsverket. Många bävar för att göra denna, det är trots allt många siffror och räkenskaper att hålla reda på. För att det ska kännas lättare är struktur av arbetet en viktig del. I denna årsredovisningsguide lär du dig hur du sammanställer din allt steg för steg.

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en rapport över bolagets ekonomi i form av en balans- och resultaträkning samt verksamhetsinformation och nyckeltal. Syftet med årsredovisningen är att presentera hur bolaget har presterat under året, hur utvecklingen har varit och hur den nuvarande ekonomiska ställningen ser ut. Informationen från årsredovisningen blir sen offentliga uppgifter.

Årsbokslut eller årsredovisning?

Vid räkenskapsårets slut ska alla företag upprätta ett bokslut (detta är alltså inte samma rapport som ett årsbokslut). Vidare ska en rapport i form av årsredovisning eller årsbokslut lämnas in, där årsredovisningen är mer omfattande än ett årsbokslut. Det som avgör om det är en årsredovisning eller ett årsbokslut som ska göras beror på företagsformen samt storleken på verksamheten. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag (med endast fysiska ägare) som har en årsomsättning som understiger tre miljoner kronor, behöver bara upprätta ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut. Aktiebolag däremot måste alltid upprätta årsredovisning.

 

 

årsredovisningsguide

Vad gäller för olika bolag?

Baserat på om ett företag räknas som ett stort eller litet bolag, finns det olika regelverk att följa som styr vad årsredovisningen ska innehålla. För att klassas som ett större bolag måste minst två av nedan villkor uppfyllas två år
i följd:

  • Balansomslutningen är minst 40 miljoner kronor per år
  • Medelantalet anställda är minst 50 stycken
  • Nettoomsättningen är minst 80 miljoner kronor per år

De bolag som inte uppfyller två av ovan villkor definieras då som mindre bolag, och därmed skiljer sig regelverken.

 

årsredovisningsguide regelverk

Vilka regelverk gäller?

Ett bolag som definieras som större, måste tillämpa huvudregelverket K3. De mindre bolagen kan välja att använda sig av K3, men annars är det tillräckligt för mindre bolag att följa regelverket K2. K2 är enklare och mer standardiserat än K3. Det går dock inte att blanda delar ur vartdera regelverken som man vill, utan regelverken måste tillämpas i sin helhet. Det finns möjlighet att byta till K2 om man tidigare valt K3, men detta är endast tillåtet en gång. Att byta fram och tillbaka varje år är inte tillåtet. Det finns även K4 för de ännu större bolagen som upprättar koncernredovisning eller årsredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS).

 

Vad ska årsredovisningen innehålla?

Nedan ser du en checklista av vilka delar årsredovisningen ska innehålla:

Balansräkning årsredovisningsguide

Balansräkning

Rapport över tillgångar, eget kapital och skulder vid bokslutstillfället.

resultaträkning årsredovisningsguide

Resultaträkning

Rapport över samtliga intäkter och kostnader vid bokslutstillfället.

förvaltningsberättelse årsredovisningsguide

Förvaltningsberättelse

Information om företagets utveckling och status, verksamhet och ställning.

noter årsredovisningsguide

Noter

Information om värderingsprinciper för tillgångar och skulder. Noterna varierar beroende på vilket regelverk som följs. Det är mindre krav att ha med vissa noter i K2 jämfört med K3.

kassaflödesanalys årsredovisningsguide

Kassaflödesanalys

Visar hur likvida medel förändrats under året. Det är valfritt för K2 bolag, obligatorisk för K3 bolag.

 

Så här gör du årsredovisningen steg för steg

Att strukturera upp arbetet är A och O för att årsredovisningen inte ska kännas övermäktig. Nedan ser du ett exempel på steg du kan följa just för att få struktur på arbetet. Har du ordentligt avstämda månadsbokslut från året som gått har du även där ett försprång till att hitta information du behöver till din sammanställning. Tänk på att avsätta gott om tid och att vissa steg kan ta
längre tid än andra.

 

Steg 1. Avstämningar av balanskonton

Gå igenom bokföringen och stäm av alla balanskonton. Se även till att alla resultatposter är korrekt klassificerade och eventuella avsättningar bokas upp som avser det året. På så sätt är resultat mer rättvisande för året. Det gäller både reserver för intäkter och kostnader.

Steg 2. Se över din lagerhållning

Lagret är en del av dina balanskonton och behöver inventeras årligen. Detta kan vara ett omfattande arbete om lagret är stort, så återigen en anledning att sätta av god tid för årsredovisningen.

Steg 3. Gå igenom kundfordringar

Gå igenom de fakturor du skickat ut till kund och se om de har blivit betalda eller inte. Om en kund inte har betalat sin faktura och du misstänker att du inte kommer få betalt, bokas dessa upp som osäkra kundfordringar i årsredovisningen. Om du har osäkra kundfordringar, behöver du boka reserver för detta.

Steg 4. Kontrollera leverantörsfakturor

Detta steg liknar det föregående steget fast för skulder du har till leverantörer. Om det skulle finnas fakturor du inte vill betala till en leverantör, på grund av exempelvis bristande leverans, kallas det tvistiga leverantörsskulder. Då detta i princip innebär att din skuld minskar, ska dessa också rapporteras i årsredovisningen som tvistiga leverantörsskulder.

Steg 5. Avsätt löner och semester

Glöm inte att avsätta semester för de anställda om de har dagar kvar och eventuellt upplupna löner samt bonus. Alla löner och bonus ska rapporteras som en skuld i redovisningen.

Steg 6. Omvärdera valuta

Har bolaget skulder eller fordringar i utländsk valuta ska valutan omvärderas per bokslutsdatum. Detta är viktigt då dina skulder eller intäkter kan vara mer eller mindre värda just på grund av kursförändringar.

Steg 7. Bokslutsdispositioner

En periodiseringsfond innebär att du kan välja att sätta av en del av din vinst i en fond och välja att ta ut denna vinst vid ett senare tillfälle och därmed även skatta för den senare. En periodiseringsfond kan sparas i 6 år och ligger som en bokslutsdisposition i bokföringen. När 6 år har gått måste du själv hålla koll på att fonden ska återföras till beskattning och en ny avsättning göras vid vinst. Om bolag ingår i koncern kan koncernbidrag vara aktuellt för att jämna ut resultatet i koncernen. Du kan även välja att sätta en ny periodiseringsfond för årets vinst.

Steg 8. Boka upp skatten som en kostnad

För bolag vars räkenskapsår påbörjas 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6%. Skatten ska bokföras som en kostnad i bolaget. Detta görs allra sist när alla eventuella justeringar av resultatet är gjorda.

Steg 9. Skicka in till Bolagsverket

När sammanställningen är klar måste styrelsemedlemmarna signera årsredovisningen på årsstämman. Därefter ska årsredovisningen
lämnas in till Bolagsverket. Om styrelsen har svenskt BankID kan de enkelt skriva under årsredovisningen digitalt, annars måste den fysiskt postas till Bolagsverket. Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. Om räkenskapsåret exempelvis avslutas den 31 december, är deadline alltså den 31 juli året efter. Ett tips är att lämna in den lite tidigare då du får lite extra tid att åtgärda om Bolagsverket eventuellt upptäcker saknade underskrifter eller liknande.

 

Har du tillräckligt med tid och kunskap för att sköta årsredovisningen själv?

Skulle du inse att du inte har tid att ta hand om allting själv finns vi på Azets till hands. Vi är experter på ekonomi och erbjuder redovisningstjänster som kan hjälpa dig med årsredovisningen och mycket mer.

Kontakta oss

kontakta oss årsredovisningsguide

Vad händer om du lämnar in årsredovisningen för sent?

Om årsredovisningen blir försenad får aktiebolaget en förseningsavgift som måste betalas. Om du inte lämnar in årsredovisningen alls så kan staten kräva bolagets likvidation eller åtala för bokföringsbrott. Årsredovisningen är så pass viktigt för ett företag att konsekvenserna att inte lämna den i tid eller alls, kan bli katastrofala.

När måste du anlita en revisor?

För vissa bolag är det obligatoriskt att anlita revisor för att se över årsredovisningen. Det som avgör om en revisor behövs är om ett bolaget uppfyller minst två av dessa villkor:

  • Bolaget omsätter mer än 3 miljoner kronor
  • Balansomslutningen är över 1,5 miljoner kronor
  • Bolaget har i snitt fler än tre anställda

Notera att det inte är revisorns arbete att göra årsredovisningen åt er, utan denne ska se över årsredovisningen innan den skickas till Bolagsverket. Revisorn får inte heller vara inblandad i sammanställandet av bokslutet.

 

Kan bäst själv eller ta hjälp för att göra sin årsredovisning?

Det krävs ingen utbildning inom redovisning för att själv göra årsredovisningen, men ett intresse och grundläggande kunskaper tar dig förstås en lång bit på vägen. Genom att strukturera upp arbetet och metodiskt ta ett steg i taget, kommer du enklare igång och tar dig igenom årsredovisningen. Tänk på att avsätta tillräckligt med tid för sammanställningen.

Om arbetet känns övermäktigt eller att du inte har stenkoll på vilka lagar som gäller, är en redovisningskonsult till stor hjälp. Det kan vara skönt att ha någon att luta sig tillbaka på som har erfarenhet och som kan regelverken. På så vis slipper du känna dig osäker om nu något skulle bli fel och därmed riskera påföljder.

 

årsredovisningsguide - hjälp från konsulter

Skulle du börja känna dig osäker med din årsredovisning eller att tiden rinner ifrån dig, finns Azets tillhands. Våra redovisningskonsulter har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom olika branscher och står redo att hjälpa till så att allt blir rätt.

Ladda ned vår guide "Så gör du din årsredovisningen steg för steg."

Årsredovisningen kan kännas överväldigande. I vår guide går vi igenom steg för steg hur du gör och allt du behöver tänka på. Hämta guiden helt kostnadsfritt här.

Hämta guide

årsredovisningsguide

Sammanfattning - vanliga frågor

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en sammanställning som alla aktiebolag gör av företagets föregående år och skickar in till Bolagsverket.

Hur gör man årsredovisningen?

I årsredovisningen ska man inkludera bolagets balans- och resultaträkning, verksamhetsinformation samt nyckeltal. Hur detta görs beror på hur stort bolaget är. Om du äger ett mindre bolag kan du sköta årsredovisningen själv, medan större bolag måste anlita en revisor enligt lag.

Varför årsredovisar man?

Årsredovisningen ses som en offentlig handling som presenterar för allmänheten, myndigheter, sammarbetspartners och konkurrenter hur bolaget presterar, utvecklas och hur dess ekonomiska situation ser ut.

Är årsredovisning och bokslut samma sak?

Nej, alla företag ska upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut (detta är inte samma rapport som ett årsbokslut). Vidare ska en rapport i form av årsredovisning eller årsbokslut lämnas in, där årsredovisningen är mer omfattande än ett årsbokslut.

När ska årsredovisningen vara klar?

Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter avslutat räkenskapsår. När räkenskapsåret tar slut beror på bolagsformen för företaget.