Nyckeltal guide
 
 
 

Nyckeltal - välj rätt ekonomiska mått för ert företag

Ladda ner guiden "Nyckeltal - Förklaringar av viktiga ekonomiska mått för att förstå företagets utveckling" så har du alltid den med dig.

Nyckeltal är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå prioriterade mål.

Genom att implementera och följa upp “rätt” nyckeltal är det enklare att styra verksamheten så den utvecklas i önskad riktning. I den här guiden visar vi hur ett antal nyckeltal används och beräknas. Det är nyckeltal som passar för olika typer av analyser och som är applicerbara på de flesta verksamheter.

Nyckeltal (på engelska Key Performance Indicator eller KPI) är ett sammanfattande namn på olika relationstal som visar en verksamhets lönsamhet, effektivitet och värde.

Man brukar dela in nyckeltal i olika grupper som till exempel finansiella mått, lönsamhetsmått och värderingsmått beroende på vad de är tänkta att mäta.

Kom ihåg att olika företag, verksamheter och branscher har olika förutsättningar och befinner sig i olika mognadsfaser, vilket kan göra det svårt med generella jämförelser.

Vårt tips är att bestämma sig för ett antal nyckeltal som visar de områden er verksamhet bör fokusera på och följa dem under en längre tid.

kurs.png

Här har vi sammanställt några vanliga nyckeltal som ni kan överväga att använda för er verksamhet:

bank-notes-3.svg

Soliditet

Soliditet visar verksamhetens förmåga att betala skulder på lång sikt. Vad som kan anses vara en bra soliditet varierar mellan olika typer av verksamheter och branscher.

Beräkningen av soliditet:

  • Summa eget kapital / Summa tillgångar.
  • Här kan man även räkna in eget kapital-delen av eventuella obeskattade reserver. 

Ni kan förbättra soliditeten genom att öka aktiekapitalet genom t ex en emission eller genom att minska tillgångarna (till exempel genom minskad lagerbindning eller genom att se över om det går att använda operationell leasing istället för att äga t ex bilar).

coin-bank-note.svg

Likviditet

En verksamhets likviditet visar betalningsförmåga på kort sikt. En normal tumregel är att likviditeten inte bör understiga 100%. Tänk här särskilt på att vissa betalningar kan ske kvartalsvis (moms för de med kvartalsmoms, lokalhyra mm).

Kassalikviditet beräknas som:

(Summa omsättningstillgångar – Varulager) / Kortfristiga skulder * 100%.

Ni kan stärka likviditeten genom att se till att fakturera era kunder så snabbt som möjligt (gärna i förskott om det går) samt att ha bra rutiner för att följa upp de som inte betalar. För att undvika att agera bank åt era kunder försök att få samma eller längre kredittid från era leverantörer som ni ger kunderna.

money_up.svg

Bruttovinstmarginal

För en verksamhet som säljer varor är det viktigt att känna till hur stor marginal man har på det man säljer. Det som blir över ska täcka både fasta kostnader och förhoppningsvis ge en vinst efter skatt.

Bruttovinstmarginalen beräknas som:

Försäljning - varukostnad) / Försäljning*100%. 

Gör gärna denna beräkning på olika varugrupper eller verksamhetsområden för att få en förståelse för var ni tjänar mest pengar. Vissa varugrupper eller delar av verksamheten kanske visar höga försäljningssiffror men bidrar inte så mycket till att täcka de fasta kostnaderna.

Vissa gör misstaget att blanda ihop marginal och påslag. Om man har en försäljning på 100 och en varukostnad på 60 ger det en bruttovinst på 40 eller en bruttomarginal på 40%.

Om ni har ett påslag på 40% på varukostnaden 60 blir
istället bruttomarginalen 29%

(60*1,4= 84, 84-60 = 24, 24/84*100 = 29%).

För att få en bruttomarginal på 40% måste påslaget vara 67%

(60*1,67 = 100) 

coin-receive.svg

Nettovinstmarginal

Här har vi ett mått på hur mycket av varje omsättningskrona som är kvar innan finansiella kostnader och skatt.

Om ni har en målsättning att öka nettovinstmarginalen med 5% hjälper det inte att ni ökar omsättningen med 10% om ni inte samtidigt ökar bruttomarginalen eller ökar effektiviteten genom sänkta fasta kostnader.

Beräkningen av nettovinstmarginal är:

Resultat efter avskrivningar + Finansiella intäkter /
Omsättning. 

business-trade.svg

Omsättningshastigheter

Om ni vill analysera hur snabbt kunderna betalar sina fakturor och jämföra det med vad ni får för kredittid från era leverantörer gör ni två beräkningar:

Genomsnittlig kundkredittid i dagar

Genomsnittliga kundfordringar / Omsättning * 365 där genomsnittliga kundfordringar beräknas som Ingående balans + Utgående balans / 2

Genomsnittlig leverantörskredittid i dagar

På samma sätt beräknas den genomsnittliga leverantörskredittiden:

Genomsnittliga leverantörsskulder / Varukostnad

graph-bar-3d.svg

Lagrets omsättningshastighet

Om ni har ett lager är omsättningshastigheten även där ett
bra mått.

Formeln för det är:

Varukostnad / Genomsnittligt lager och visar hur många gånger per år lagret omsätts.

Om värdet är 4 ligger alltså varorna på lager i genomsnitt 3 månader innan de säljs.

På samma sätt som med bruttovinstmarginalen ger en uträkning av hela lagrets omsättningshastighet inte hela bilden. Det kan finnas hyllvärmare som gör det intressant att även analysera omsättningshastigheten på olika delar
av lagret.

money-bag-euro.svg

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital visar hur stor avkastningen är på det ni investerat i bolaget (aktiekapital + fria vinstmedel).

Ni kan sedan analysera om ni lyckas generera en lönsamhet på investerade pengar som överstiger bankränta eller vad ni kan få genom investeringar i andra aktier eller i fonder.

Formeln för beräkningen är:

Resultat efter finans * 100% / Summa eget kapital

manworkingattablet_750x500.jpg

Är vårt företags nyckeltal bra?

Med undantag av avkastningsgraden kan det vara missvisande att jämföra nyckeltal mellan företag.

Om ni vill veta om företaget är på väg åt rätt håll är det en god idé att hitta relevanta nyckeltal för just er verksamhet och jämföra dessa nyckeltal med tidigare år.

På så vis ser ni i vilken riktning företaget utvecklas, och då är ni bättre rustade att vidta åtgärder för att hantera negativa trender.

Genom att jämföra nyckeltal med andra företag som liknar ert kan ni även få en överblick över hur konkurrenskraftigt ert företag är på marknaden.

Azets hjälper er med nyckeltalen

Vi på Azets hjälper företag med allt inom ekonomi, lön och HR. Vi kan hjälpa er att ta fram de nyckeltal som visar hur din verksamhet utvecklas.

Det ger er möjlighet att fokusera på att analysera verksamheten och fatta rätt strategiska beslut.

Kontakta oss

Ladda ned vår guide "Nyckeltal - Förklaring av viktiga ekonomiska mått för att förstå företagets utveckling."

Genom att implementera och följa upp “rätt” nyckeltal är det enklare att styra företaget i rätt riktning. I den här guiden visar vi hur ett antal nyckeltal används och beräknas.Hämta guiden helt kostnadsfritt här.

Hämta guide

swedish_guide_mockup_11_500x500px.png

Vanliga frågor

Vad är ett nyckeltal?

Nyckeltal (på engelska Key Performance Indicator eller KPI) är ett sammanfattande namn på olika relationstal som visar en verksamhets lönsamhet, effektivitet och värde. Man brukar dela in nyckeltal i olika grupper som till exempel finansiella mått, lönsamhetsmått och värderingsmått beroende på vad de är tänkta att mäta.

Vilka är de viktigaste nyckeltalen?

Vilka nyckeltal som är viktigast beror på vilket företag som ska använda dom och vad man behöver mäta. Ofta ses företagets lönsamhet, soliditet och likviditet som väldigt viktiga mått, men andra nyckeltal kan vara lika viktiga beroedne på situation och verksamhet.

Vilket nyckeltal visar lönsamhet?

Nyckeltalet räntabilitet, eller avkastning, visar hur ett företag kan generera vinst på investerat kapital. Måttet ger en tydlig bild av hur lönsamt ett företag är.