Så påverkas ni som arbetsgivare av nya tjänstepensionsavtalen

Lön & HR | 26.01.2023

av Eva Klingborg

Would you like to read the article in English? Click here

Den 1 januari 2023 gäller nya villkor som avser den allmänna pensionen. Beslutet om dessa förändringar som tagits av Riksdagen har sin grund i en överenskommelse gjord av pensionsgruppen i december 2017. Förändringarna innebär att justeringar av tjänstepensionen blivit aktuellt i vissa avtal. 

Vissa av förändringarna i den allmänna pensionen kan medföra att du som arbetsgivare behöver vidta åtgärder, men det finns även förändringar som endast berör den anställde. Vilka förändringar och justeringar som man måste se över, beror på vilket kollektivavtal man berörs av. Nedan presenterar vi vilka avtal som berörs och dess förändringar.

 

Vilka avtal berörs av de nya reglerna?

Hur ni som arbetsgivare berörs beror på vilka avtal som ni omfattas av. De avtal där någon form av åtgärd krävs är:

 • Industrins och Handelns Tilläggspension (ITP1 och ITP2)
 • Bankernas Tjänstepension (BTP1 och BTP2)
 • Kommuner och Regioners pensionsavtal (KAP-KL, AKAP-KL, AKAP-KR och SAP-R)
 • Avtalspension SAF LO för privatanställda arbetare 

Nedan har vi listat vad som gäller för vart och ett av dessa avtal. 

 

ITP - Industrins och Handelns Tilläggspension

ITP finns i två delar - ITP1 och ITP2.     

ITP1 gäller i huvudsak för dem som är födda 1979 och senare och är helt premiebaserad - 4,5% upp till 7,5 inkomstbasbelopp (2023 är 1 IBB = 74 300 kr) och över det 30% upp till taket som är 30 IBB. (Även tjänstemän födda före 1979 kan omfattas av detta avtal men då är det på grund utav förutsättningar som arbetsgivaren ansvarar för.)

ITP2 gäller för de som är födda 1978 och tidigare och de har vad som kallas för en  förmånsbestämd ålderspension. Det innebär att pensionen är i förväg bestämd till en procentsats på deras lön. Man tjänar in tjänstepension tom man fyller 65 år. Uträkningen ägs av Alecta som även förvaltar denna pension. 

Nyheter och förändringar i ITP1:

 • Den övre åldersgränsen för intjänandet har höjts från 65 till 66 år från och med 2023-01-01.                                                                                                              
 • Inkomsttak på intjänandet har införts och är nu max 30 IBB. Belopp över den gränsen är inte tjänstepensionsgrundande.  

Nyheter och förändringar i ITP2

 • Åldersgränsen vid ändras vid sjukpension. Vid långvarig sjukdom höjs åldersgränsen till 66 år för möjlighet till denna. Detta gäller för de sjukfall som inträffar efter 2023-01-01. Sjukdom som uppstod före detta datum faller under den gamla regeln vid 65 år.

Åtgärd för arbetsgivare:

Följande är inte nytt, så se det gärna som en påminnelse. Om du som arbetsgivare har anställda som tillhör ITP 2 och vill fortsätta arbeta efter fyllda 65 år, kan de fortsatt erbjudas intjänande av tjänstepension. Detta är inte nytt, utan se det gärna som en påminnelse, då det kräver en åtgärd från arbetsgivarens sida. Antingen behövs ett avtal eller överenskommelse skrivas mellan arbetsgivaren och den anställde som erbjuds tjänstepension vid fortsatt arbete efter fyllda 65 år, eller så ska det finnas en skrivelse i er pensions - eller personalpolicy att ni erbjuder samtliga anställda detta som vill fortsätta arbeta efter fyllda 65 år. 

Detsamma gäller för medarbetare inom ITP1 men där är det 66 år som är den övre gränsen. Om den anställde ska fortsätta att tjäna in tjänstepension måste detta meddelas den som hanterar lönen.

När du som arbetsgivare har som önskemål att erbjuda dina anställda en extra förmån ska detta alltid dokumenteras så att det är tydligt för alla hur man har tänkt vid ett givet tillfälle.

 

BTP - Bankernas Tjänstepension

BTP finns i två delar - BTP1 och BTP2 och omfattar dem som är anställda inom bank och finans. 

BTP1 gäller för de som är anställda från och med 1 februari 2013. BTP1 är helt premiebaserad (4,5% upp till 7,5 IBB och över det 32% upp till taket som är 30 IBB). 

BTP2 gäller för de som är anställda före den 1 februari 2013. BTP2 är förmånsbaserad. Det innebär att pensionen i förväg är bestämd till en procentsats på din lön.

Nyheter och förändringar i BTP1:

 • Semestertillägget är bortväxlat mot en högre avsättning i tjänstepensionen. Från och med den 1 januari 2023 avsätts det istället 32% stället för 30% till tjänstepensionen.

Nyheter och förändringar i BTP2:

 • Semestertillägget är bortväxlat mot en högre avsättning i tjänstepensionen. Från och med den 1 januari 2023, avsätts 4% (som tidigare var 2%) till tjänstepensionsdelen benämnd BTPK. Undantaget födda 1966 eller tidigare. De omfattas av den gamla regeln.

Åtgärd för arbetsgivare:

Informera de anställda om att det har skett en förändring i avtalet som gör att de får förstärkt tjänstepension istället för det tidigare utbetalade semesterlönetillägget om 1,45%.

 

KAP-KL, AKAP-KL, AKAP-KR och SAP-R - Kommuner och regioners pensionsavtal

Avtalen för kommun och region finns även de i olika delar; KAP-KL, AKAP-KL, AKAP-KR och SAP-R. AKAP-KR är en ny avtalsdel i kommuners och regioners tjänstepensionsutbud och trädde i kraft den 1 januari 2023. “L” har bytts ut mot “R” i namnet eftersom landsting numera är region.

Om KAP-KL

KAP-KL är både premie och förmånsbaserad och gäller för dem som:

 • före 2023 fått nedsatt arbetsförmåga i anställningen och beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning eller livränta med minst 50 procent 
 • före 2023 påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension 
 • beviljats särskild avtalspension senast 31 december 2022 
 • har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL och som valt att fortsätta omfattas av KAP-KL.

Nyheter och förändringar i KAP-KL - gäller för anställda född 1957 eller tidigare: 

Vissa anställda kan komma att bli erbjudna att byta avtal till AKAP-KR. Om det däremot inte skulle bli fördelaktigt med ett byte för den anställda, kommer de inte att få ett sådant erbjudande.

Åtgärd för arbetsgivare: 

Informera gärna om denna förändring till dem som får ett erbjudande om övergång till avtalet som är nytt från den 1 januari 2023, AKAP-KR. Se nedan för en beskrivning av vad AKAP-KR innebär.

 

Om AKAP-KL

Detta avtal har ingen nedre eller övre åldersgräns och är helt premiebaserad.

Nyheter och förändringar i AKAP-KL

Om en medarbetare som är född 1957 eller tidigare uppfyller något av följande kriterier, kommer de att stå kvar i AKAP-KL när AKAP-KR öppnar 2023-01-01:

 • Arbetstagare som före 2023 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 • Arbetstagare som tar ut partiell förmånsbestämd ålderspension. 
 • Arbetstagare som beviljats särskild avtalspension senast 31 december 2022.
 • Arbetstagare födda 1958-1985 som 31 december 2022 har pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension

Åtgärd från Arbetsgivaren:

Informera om att AKAP-KL är stängd från och med 2022-12-31 och att man automatiskt blir överflyttad till AKAP-KR om inget av de nämnda punkterna ovan uppfylls.

 

OM AKAP-KR

AKAP-KR är alltså en ny avtalsdel i tjänstepensionsutbudet och gäller för samtliga i AKAP-KL som uppfyller kriterierna för att gå över till det nya. 

Nyheter och förändringar i AKAP-KR

 • Gäller från och med 1 januari 2023                                                                               
 • Medarbetare född 1958 - 1985 som idag har KAP-KL kommer automatiskt att föras över till AKAP-KR. Detta finns dock undantag, se avsnittet om AKAP-KL ovan.                                             
 • Inget omval behöver göras.
 • Pensionsavgifterna höjs med denna flytt från 4,5% till 6% och från 30% till 31,5%

Åtgärd från Arbetsgivaren

Informera om detta nya avtal med högre avsättning som kommer att omfatta samtliga som flyttas över till AKAP-KR.

 

Om SAP-R

SAP-R är ett kommunalt avtal som är gällande för anställda i räddningstjänst.

Nyheter och förändringar i SAP-R

 • För person som blir anställd 2023-01-01 eller senare finns inte längre SAP-R som avtal att tillgå. Som nyanställd får man istället ett tillägg om 2000 kr/månaden under den tid man huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka. Beloppet blir en extra avsättning till tjänstepensionen men kan också utgå som lön.
 • Om man har tidigarelagd pensionsålder enligt SAP-R men väljer att stanna kvar i tjänst efter uppnådd avtalad pensionsålder, kommer man istället att få ett förhöjt tillägg till sin tjänstepension om 12%, upp till en maximal ålder av 65 år.

Åtgärd från Arbetsgivaren: 

Informera de anställda om de senaste nyheterna i SAP-R, och följ upp med att ge löpande information kring hur val av tillägget kommer att gå till. 

 

Avtalspension SAF LO för privatanställda arbetare

Avtalspension SAF LO är en tjänstepension som har ett gemensamt upplägg för samtliga anslutna bolag. Det kan finnas specifika skillnader för tillägg i de olika avtalen inom SAF-LO.

Nyheter och förändringar i SAF LO

 • Lägsta åldern för intjänande ändras till 22 år.

Åtgärd från Arbetsgivaren: 

Informera gärna om denna förändring i er personal - och pensionspolicy och vid rekrytering. 

 

Det finns många frågor och val som en arbetsgivare med anställd ställs inför. Om ni har frågor om policyer, hur ni informerar anställda om deras pensioner eller andra pensionrelaterade funderingar, är ni varmt välkomna att ta hjälp av oss på Azets.

Kontakta oss

Om Azets

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder outsourcing av löner, HR-tjänster, interimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Om författaren Eva Klingborg

Eva klingborg är pensionansvarig inom Payroll på Azets.