Pension och försäkringar, krångligt? Tänk på detta som arbetsgivare

24.09.2021

av Andreas Anker

Vi får ibland frågor från arbetsgivare kring pension och försäkringar för deras medarbetare. Många gånger är svaren olika, beroende på hur deras kollektivavtal ser ut eller om företaget inte har något kollektivavtal knutet till verksamheten och istället använder sig av andra försäkringslösningar. Här går vi igenom en del saker att tänka på.

I det fall företaget är bundet av kollektivavtal måste ni som arbetsgivare teckna avtalsförsäkringar för era medarbetare. Har företaget inget kollektivavtal är det frivilligt att teckna motsvarande försäkringar. Det kan i vissa fall förekomma att företag utan kollektivavtal är tvungna att teckna likvärdiga kollektivavtalade försäkringar beroende på vilken bransch företaget är verksamt i, till exempel byggbranschen.

När det gäller privata företag kan försäkringsavtalen skilja sig mellan arbetare och tjänstemän. Det handlar dels om försäkringsgivare men också innehåll i försäkringen. Det är arbetsgivaren som ska göra en försäkringsanmälan till berörda försäkringsbolag som hanterar försäkringarna.

Tittar vi rent generellt på privata företag kan mycket av nedan finnas, beroende på om kollektivavtal tillämpas i företaget eller ej, därmed inte sagt att det måste se ut så här på just er arbetsplats.

Avtalspension

Avtalspension är en tjänstepension som till större delen är avtalad genom kollektivavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten. Med anledning av att det finns en uppsjö av kollektivavtal finns det också en del olika varianter när det kommer till avtalspensioner. Det finns till exempel ITP för tjänstemän och SAF-LOs avtalspension för arbetare i privat sektor. Det finns även andra lösningar som avser medarbetare som är verksamma inom kommun, region och stat. Ni kan erbjuda era medarbetare tjänstepension utan att vara kopplad till ett kollektivavtal. Dessa lösningar kan se lite annorlunda ut, beroende på vilken leverantör som används. 


Omställningsförsäkring

Vid det tillfället medarbetaren skulle bli uppsagd finns det möjlighet för denne att ta del av omställningsförsäkringen som även inkluderar AGB (avgångsbidrag) och AGE (avgångsersättning). Denna försäkring tecknas hos Fora och administreras av AFA och TRR. Möjligheten att ta del av försäkringen är beroende på försäkringsvillkoren där bland annat ålder, anställningshistorik, anställningsform och anledning till uppsägning är punkter som reglerar rätten till försäkringen. Både AGB och AGE ger medarbetaren möjlighet att få en ersättning efter att de blivit uppsagda.

Kort kan det nämnas att omställningsförsäkringen är till för att uppsagda medarbetare ska komma ut i arbete på ett snabbare sätt än att endast använda sig av arbetsförmedlingen. Arbetarna som går via omställningsförsäkringen TSL (Trygghetsfonden) blir tilldelade en aktör som hjälper till med omställningen så att medarbetaren kommer ut snabbare i arbete. Tjänstemännen går normalt till TRR (Trygghetsrådet) som hjälper tjänstemannen att komma ut snabbare i arbete igen. Däremot finns det möjlighet för tjänstemannen att önska en annan aktör än TRR.

För de företag som saknar kollektivavtal i sin organisation finns möjligheten att ordna ett liknande omställningsstöd för medarbetaren i form av hjälp ut på arbetsmarknaden. Många av aktörerna som hjälper till via kollektivavtalade försäkringar har också möjligheten att hjälpa de företag som saknar kollektivavtal.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada är en mer omfattande försäkring än den sociala försäkringen, och gäller för samtliga medarbetare oavsett yrkeskategori. Utöver att man som arbetstagare är försäkrad under arbetstid är man även försäkrad på väg till och från arbetet samt att försäkringen även kan täcka om arbetstagaren blir sjuk med anledning av arbetet eller att personen har en sjukdom som förvärras på grund av arbetet. Om medarbetaren förlorar inkomst med anledning av skada kan denne få ersättning upp till hela inkomsten samt att försäkringen kan ge ersättning för uppkomna kostnader i samband med skadan.

Avtalsgruppförsäkring (AGS) ) och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

AGS gäller för arbetare och är en försäkring som förstärker ersättningen denne får från försäkringskassan vid sjukdom, från tidigast dag 15. Vissa avtal och överenskommelser kan här ha andra regler som gör att arbetsgivaren står för sjuklönekostnaden såväl längre som kortare än de första 14 dagarna. TGL gäller för tjänstemän och ingår i bland annat ITP-planen som är tecknad via Collectum. Försäkringen gäller så länge personens anställning varar och ger familjen en engångsersättning i det fall personen dör innan denne går i pension.

Företag utan kollektivavtal

Försäkringar kan givetvis tecknas utan kollektivavtal, det gäller även tjänstepensionsförsäkring. Många företag använder då ramarna för exempelvis ITP när de tecknar försäkringar och ska göra avsättningar till andra liknande pensionslösningar. Eftersom det är frivilligt för företag utan kollektivavtal att teckna försäkringar saknar dessvärre cirka hälften av dessa företag tjänstepension.

Så kan Azets hjälpa er

Vi på Azets har en gedigen erfarenhet kring försäkringar, inom och utom kollektivavtal. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring detta eller önskar ni förslag på vanligt förekommande lösningar i just er bransch, är ni välkomna att höra av er till oss.

Om författaren Andreas Anker

Andreas Anker arbetar som Senior HR rådgivare på Azets. Tidigare har Andreas arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, HR- & löneprocesser samt förhandling. Andreas har bland annat 10-12 års erfarenhet av direkt och indirekt personalpåverkande processer i branscher som bemanning inom Norden, telecom och facility management.