Svaren på de vanligaste lönefrågorna

Vi är experter på lön. Dagligen får vi svara på frågor som dyker upp på olika löneavdelningar runt om i landet. Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna som vi fått under 2016.

Tolvprocentsregeln

När ska semesterlön beräknas enligt tolvprocentsregeln?

För månadsavlönade arbetstagare där tillkommande rörliga lönedelar, t ex ob-ersättning, uppgår till minst 10 % av lönen under semesteråret ska tolvprocentsregeln användas för hela semesterlönen. Det gäller alltså även för den vanliga månadslönen.

När arbetstagarens sysselsättningsgrad har varierat under intjänandeåret.

När arbetstagaren har ändrat sin sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället.

När arbetstagaren har varit frånvarande under intjänandeåret av skäl som inte är semesterlönegrundande.

När arbetstagarens lön består av endast rörlig lön.

 

Långtidssjukskrivna/föräldralediga och friskvårdsbidraget

Ett av kraven för att motion och friskvård ska vara en skattefri förmån är att den erbjuds all personal på arbetsplatsen. Innebär det att en arbetsgivare även måste erbjuda de som är långtidssjukskrivna att få förmånen?

Nej. Skattefriheten påverkas inte av om arbetsgivaren inte erbjuder t ex föräldralediga eller långtidssjukskrivna de aktuella förmånerna. Anledningen är – enligt Skatteverket – att endast anställda i ”aktiv tjänst” måste omfattas av erbjudandet. Om de som av olika skäl är tjänstlediga skulle erbjudas förmånen är den dock skattefri även för dem.

 

Semester för deltidssjukrivna

En anställd har varit sjuk på deltid under en längre tid och vill nu ta ut några semesterdagar.  Tar man bort sjukskrivningen och lägger in semesterledighet istället? Ska den anställde ha ny karens och sjuklöneperiod efter semesterledigheten om sjukskrivningen fortsätter?

Nej, man bryter inte sjukskrivningen. Den anställde har rätt att ta semester under sin deltidssjukskrivning samt behålla sin sjukpenning. Det är bara under deltidssjukskrivning som en anställd kan vara både sjukskriven och ha semesterledig samtidigt.

 

Omräkning till timlön

Företaget ska anställa en vikarie och timlönen ska motsvara en månadslön på 24.000 kr. Hur ska timlönen beräknas?

Det finns inga lagregler om hur lön ska beräknas. Detta finns dock ofta reglerat i kollektivavtal. Ett vanligt sätt att beräkna en timlön är att årslönen divideras med årsarbetstiden.

I detta fall blir timlönen 138,46 kr. (24.000 kr × 12 månader) / (40 timmar × 52 veckor) = 138,46 kr. Utöver detta tjänar den anställde även in semesterlön.

 

Har du frågor kring lön?

Lön handlar inte enbart om att de anställda ska ha sina löner.

Det handlar även om lagar och regler gällande semester, personalförmåner och mycket mer.

Kontakta gärna oss här